VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Algemeen :

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke bestelling, verkoop of levering van diensten afgesloten met ATHLETE-IDENTITY BV.
Elke wijziging van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. De koper doet afstand van het recht om een beroep te doen op zijn eigen algemene
voorwaarden.

2. Informatie-aanbiedingen-bestellingen:

Alle technische specificaties en informatie in catalogi en bestanden worden alleen ter informatie verstrekt.
Het louter meedelen van prijzen, tarieven en voorwaarden houdt geen offerte in en brengt geen enkele verplichting met zich mee voor ATHLETE-IDENTITY BV.
Een prijs- en / of serviceaanbod blijft 30 dagen geldig. ATHLETE-IDENTITY BV kan elk bod herroepen totdat het door de koper is aanvaard. Elke bestelling bindt de koper,
maar, bindt ATHLETE-IDENTITY BV pas na schriftelijke aanvaarding ervan.
Tenzij anders vermeld in de aanbieding, zijn al onze prijzen nettoprijzen, exclusief BTW, belastingen, transport- en verzekeringskosten.
In het geval dat er een schatting wordt gemaakt met een van deze elementen, heeft ATHLETE-IDENTITY BV het recht om elke verhoging van een van deze elementen en
de invoering van nieuwe belastingen of nieuwe rechten toe te voegen, zonder dat de klant het recht heeft om een annulering van de verkoop als gevolg daarvan.

3. Leveringen:

De leveringstermijnen zijn slechts indicatief. ATHLETE-IDENTITY BV streeft ernaar hen te respecteren. ATHLETE-IDENTITY BV kan echter niet aansprakelijk worden
gesteld voor enige schade of verlies voor de koper veroorzaakt door laattijdige levering. In het geval dat een levering niet voldoet, heeft ATHLETE-IDENTITY BV het recht
om het contract te vervangen of annuleren zonder de mogelijkheid om aanspraak te maken op schadevergoeding.

4. Klachten:

Elke factuur die niet binnen de acht kalenderdagen na levering wordt betwist, wordt als definitief aanvaard beschouwd. Klachten met betrekking tot conformiteit en zichtbare
gebreken dienen, in geval van levering van goederen of verlening van diensten, binnen acht dagen na levering en aangetekend te worden ingediend, vergezeld van een
gedetailleerde beschrijving van de aard en kenmerken van het product en de vermeende defecten en non-conformiteiten.
Klachten over verborgen inbreuken moeten binnen de acht dagen na ontdekking ervan worden ingediend en in overeenstemming met de formulieren voorzien in de vorige
paragraaf.

5. Annulering:

Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren en is alleen geldig na schriftelijke aanvaarding door ATHLETE-IDENTITY BV.
In geval van annulering van de bestelling is de klant verantwoordelijk, naast de terugbetaling van de gemaakte kosten voor ATHLETE-IDENTITY BV, een forfaitaire
vergoeding die overeenkomt met 10% van de bestelling, met een minimum van 100 euro. Betaalde voorschotten worden niet terugbetaald

6. Verantwoordelijkheid:

ATHLETE-IDENTITY BV is niet verantwoordelijk voor verborgen gebreken die ATHLETE-IDENTITY BV niet kent tijdens de levering. In geval van verlies of ernstige
verslechtering van het (de) eigendom (en) die aan ATHLETE-IDENTITY BV zijn toevertrouwd, zal ATHLETE-IDENTITY BV uitsluitend en naar eigen goeddunken de
vervanging van het product aanbieden, d.w.z. de terugbetaling van de aankoopprijs, met uitsluiting van andere vrijwaring zoals verlies van gebruik, gevolgschade of
winstderving.

7. Eigendomsvoorbehoud:

Ongeacht de levering en de overdracht van risico, blijven goederen (o.a. testresultaten) eigendom van ATHLETE-IDENTITY BV tot volledige betaling van de factuur. In het
geval dat de koper de producten van ATHLETE-IDENTITY BV incorporeert of doorverkoopt, zal hij alle vorderingen die voortvloeien uit deze incorporatie of wederverkoop
aan ATHLETE-IDENTITY BV overdragen. Vooruitbetalingen worden door ATHLETE-IDENTITY BV verworven om eventuele verliezen in verband met de wederverkoop te compenseren.

8. Betalingen:

Facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum of zoals aangegeven op de factuur. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de rente van
rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend op basis van de wettelijke intrestvoet zonder voorafgaande ingebrekestelling.
Als boeteclausule wordt elk bedrag dat op de vervaldag niet betaald is, verhoogd met 15% voor het gedeelte tussen 0 en 5.000 EUR exclusief belastingen, 7,5% voor het
gedeelte groter dan 5.000 EUR exclusief belastingen, met een minimum van 250 EUR exclusief belastingen , niettegenstaande het recht om grotere schade te bewijzen.
Het niet betalen van een factuur op de vervaldag maakt het saldo van alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar. Het trekken en / of aanvaarden van wissels of enig ander soortgelijk verhandelbaar instrument houdt geen schuldvernieuwing of wijziging van deze algemene voorwaarden in.

9. Nietigheid:

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

10. Toepasselijk recht:

Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing

11. Bevoegdheidsclausule:

In het geval van een geschil over de voorwaarden voor het sluiten, uitvoeren en beëindigen van een contract dat is aangegaan met ATLETE-IDENTITY BV, zijn de Rechtbanken van Gent als enige bevoegd om te oordelen.